• เมื่อลูกเอาแต่ใจ พ่อแม่รับมือได้ด้วยทักษะสมอง EF

  • พ่อแม่สามารถเข้าใจและสร้างพฤติกรรมใหม่ด้วยกระบวนการทำงานของทักษะสมอง EF โดยเฉพาะการยับยั้งชั่งใจ การยั้งคิดไตร่ตรอง คือ การควบคุมความต้องการของตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในเวลาที่เหมาะสม

PRACTICE AT HOME

  • พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แสดงพฤติกรรมที่ดีให้ลูกเห็น

  • เล่นกับลูก ให้มีการสัมผัสกัน เช่น การกอด การหอม เป็นต้น

  • ตั้งกฏเกณฑ์ที่ชัดเจน และทุกคนในครอบครัวต้องหนักแน่น และทำตามอย่างสม่ำเสมอ

  • ชมลูก กอด หอม ให้เป็นรางวัลสำหรับลูก

  • หากลูกดื้อมากๆ จนรับไม่ไหว ให้พ่อแม่เดินออกมา เพื่อให้เขารู้ว่า พฤติกรรมแบบนี้ ไม่ดี และไม่ควรทำ