• เมื่อเปรียบเทียบคำชมกับคำว่ากล่าว ตักเตือน ดุ หรือตำหนิ คำชมนั้นย่อมสร้างความรู้สึกให้เด็กรู้สึกว่าถูกรัก ใส่ใจปลอดภัย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างพ่อแม่ลูกได้มากกว่า

  • การชมที่ไม่ถูกหลักสามารถก่อให้เกิดผลร้ายที่ไม่คาดหมายได้เช่นกันเรียกว่าการชมเปรียบเหมือนดาบสองคมที่ช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีกับลูก พ่อแม่จึงต้องเลือกการใช้คำชมให้ถูกหลัก

PRACTICE AT HOME

  • ชมที่กระบวนการ

  • ชมเฉพาะเจาะจง

  • ชมที่ความพยายาม ความตั้งใจ

  • ชมเมื่อพฤติกรรม และความรู้สึกเกิดขึ้นจริง

  • ชมโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น

  • ชมเมื่อเขาเรียนรู้จากการผิดพลาด