• การเล่นคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้พัฒนาตนเอง

  • พื้นฐาน EF ที่ดีต้องสร้างตั้งแต่เด็กผ่านทางช่วงเวลาที่เขาเล่นของเล่นสนุก

PRACTICE AT HOME

  • ปล่อยให้เด็กมีอิสระในการเล่นเพื่อให้ได้มีโอกาสในการพัฒนา EF

  • ให้เด็กเล่นของเล่น หรือ ทำกิจกรรมที่ช่วยสงเสริมกันคิด วางแผน และจินตนาการ

  • คุณพ่อคุณแม่แม่หมั่นทบทวนตัวเองว่าเป็นนักบริหารจัดการเวลาแห่งการเติบโตของลูกให้มีความหมาย มีคุณค่าต่อชีวิตเขาในอนาคตแล้วรึยัง