• การสร้างวินัยเชิงบวกช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนที่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นภายใต้วิจารณญาณที่ดี

  • การสร้างวินัยเชิงบวกช่วยให้เด็กมองโลกอย่างเป็นจริงในเชิงบวก ไม่ขี้กลัว ขี้กังวลเกินจริง เพื่อการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในอนาคต

PRACTICE AT HOME

  • สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกด้วยการ เล่นให้เพลิดเพลิน, คุยให้ลูกสนใจฟัง, ฟังให้ได้ใจลูกพูดในสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการสั่งสอน

  • จับถูก มากกว่าจับผิด

  • หนักแน่น แต่ไม่คุกคาม