• ภาษาสมองคือการพัฒนาภาษาผ่านทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ โดยมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 อย่างคือ แบบแผน เนื้อหา และการใช้

  • เด็กเรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งทำให้เกิดการเรยนรู้สูงสุด

  • หัวใจของภาษาคือการศื่อสารสองทาง เมื่อมีบทสนทนาควรให้ลูกมีส่วนพูดและเราก็ต้องฟังเขาเช่นกัน

PRACTICE AT HOME

  • พูด คุย กับลูกแบบเจาะจง เช่น วันนี้ที่โรงเรียนลูกฟังนิทานเรื่องอะไร หรือ วันนี้ลูกอยากฟังนิทานเรื่องอะไร

  • สอนลูกด้วยนิทานภาพ เช่น การถามลูกว่าในภาพนี้มีตัวละครกี่ตัว ฉากเกิดขึ้นที่ไหน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร ให้ลูกลำดับเหตุการณ์และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น