• ทักษะสมอง EF ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการฝึก อบรม และเป็นแบบอย่าง

  • ทักษะสมอง EF เริ่มต้นที่พ่อแม่ พ่อแม่ควรไตร่ตรองและสำรวจตัวเองว่าตัวองมีทักษะสมอง EFแล้วหรือยัง

  • ชวนพ่อแม่สำรวจตัวเอง พร้อมบอกวิธีการสร้างทักษะสมอง EF ที่สามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กับลูก เพราะทักษะสมอง EF ไม่ใช่การยัดเยียดแต่เป็นการปลูกฝังผ่านพ่อและแม่

PRACTICE AT HOME

  • พ่อแม่ควรสังเกตตัวเองว่ามีจุดแข็ง และจุดอ่อนด้านไหน ปรับและเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ลูกดูเป็นแบบอย่าง

  • รัก และเอาใจใส่ ชวนลูกพูดคุย และตั้งคำถามชวนคิด

  • สอนให้ลูกช่วยเหลือตนเอง และสอนให้ลูกช่วยทำงานบ้าน