โภชนาการช่วงแรกคือ พื้นฐาน
ของสุขภาพดีตลอดชีวิต

SCROLL DOWN

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition)

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต
(Early Life Nutrition)

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ

โภชนาการที่ดีของลูก คือหน้าที่สำคัญของพ่อแม่

พัฒนาการทางสมอง

ช่วยให้สมองพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

ภูมิต้านทางที่เหนือกว่า

เสริมสร้างภูมิต้านทาน เพื่อสกัดกั้นอุปสรรคที่อาจจะแทรกแซงพัฒนาการลูกรัก ทั้งด้านสมองและร่างกาย เพื่อให้ลูกพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

โภชนาการ (NUTRITION)

ดูรายละเอียด

ช่วงแรกของชีวิต เป็นโอกาสทองที่ลูกจะมีพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกในระยะยาว

การเลี้ยงดู (NURTURING)

ดูรายละเอียด

ทุกก้าวสู่ความสำเร็จและความสุขในอนาคตของลูก เป็นผลจากการเอาใจใส่เลี้ยงดู บ่มเพาะให้ลูกน้อยเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน

เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต